Recrutement d'officiers pompiers professionnels (A2)

Recrutement en cours

Informations importantes:

12.01. – 18.01.2023                      Inscription via Govjobs.lu à l'examen d'aptitude générale A2

06.02. – 09.02.2023                      Examens d'Aptitude générale carrière A2            

à partir du 20 mars 2023               Dépôt des candidatures via govjobs.lu 


Journée d'information et épreuve sportive facultative samedi, le 18 mars 2023
Inscription obligatoire 
   
                               

Epreuves spéciales de l'examen concours
24.05. - 27.05.2023                       Examen sportif (Durée de 2 jours)
30.05 - 02.06.2023                        Examen psychologique (Durée d'une demi-journée)
12.06. - 26.06.2023                       Entretiens de séléction         

1er octobre 2023                            Début de l'engagement 

LE CGDIS RECRUTE DES OFFICIERS POMPIERS PROFESSIONNELS

Fonctionnaires de l’Etat dans le groupe de traitement A2

Mir hëllefen an allen Noutlagen! Vun Ambulanz an techneschen Hëllefsleeschtungen, bis op d’Interventioune bei Feier a Katastrophen. Iwwerall do wou Mënschen, Déieren oder Proprietéiten a Gefor sinn.
Ons Hëllef fänkt do un, wou Mënschen an Nout sinn an net méi weider kommen. Fills Du dech vun esou enger Aarbecht ugesprach?

Wann’s Du...

  • Freed drun hues fir anere Leit ze hëllefen;
  • bereet bass fir Responsabilitéit ze iwwerhuelen;
  • Courage hues an awer iwwerluecht handele kanns;
  • Loscht hues an enger Equipe ze schaffen;
  • am Lifelong Learning kee Schreckgespenst gesäis.

...da bass Du dee richtege Kandidat!

 

Présentation du métier de l'officier pompier professionnel au CGDIS
Présentation du métier de l'officier pompier professionnel au CGDIS

Dernière mise à jour