Recrutement d'officiers pompiers professionnels (A2)

Recrutement en cours

Informations importantes:

Dépôt des candidatures via govjobs.lu à partir du 13 mars 2024

Examen d'aptitude général

Epreuves spéciales de l'examen concours

25.05. - 26.05.2024                       Examen sportif (Durée de 2 jours)
28.05. - 29.05.2024                       Examen psychométrique (Durée d'une demi-journée)
10.06. - 21.06.2024                       Entretiens de séléction         

1er octobre 2024                            Début de l'engagement 

 

DOFIR GEMAACH - Catherine

LE CGDIS RECRUTE DES OFFICIERS POMPIERS PROFESSIONNELS

Fonctionnaires de l’Etat dans le groupe de traitement A2

Mir hëllefen an allen Noutlagen! Vun Ambulanz an techneschen Hëllefsleeschtungen, bis op d’Interventioune bei Feier a Katastrophen. Iwwerall do wou Mënschen, Déieren oder Proprietéiten a Gefor sinn.
Ons Hëllef fänkt do un, wou Mënschen an Nout sinn an net méi weider kommen. Fills Du dech vun esou enger Aarbecht ugesprach?

Wann’s Du...

  • Freed drun hues fir anere Leit ze hëllefen;
  • bereet bass fir Responsabilitéit ze iwwerhuelen;
  • Courage hues an awer iwwerluecht handele kanns;
  • Loscht hues an enger Equipe ze schaffen;
  • am Lifelong Learning kee Schreckgespenst gesäis.

...da bass Du dee richtege Kandidat!

 

DOFIR GEMAACH - Sébastien

Dernière mise à jour