Recrutement de pompiers professionnels (C1)

Informations importantes:

date à définir            Inscription via MyGuichet.lu à l'examen Aptitude générale C1                        

date à définir            Examens d'Aptitude générale carrière C1

date à définir            Dépôt des candidatures via govjobs.lu                                                             

date à définir            Epreuves spéciales de l'examen concours            

1er octobre 2023     Début de l'engagement             

 

Le CGDIS recrute DES pompiers professionnels

Fonctionnaires de l’Etat dans le groupe de traitement C1

Mir hëllefen an allen Noutlagen! Vun Ambulanz an techneschen Hëllefsleeschtungen, bis op d’Interventioune bei Feier a Katastrophen. Iwwerall do wou Mënschen, Déieren oder Proprietéiten a Gefor sinn.
Ons Hëllef fänkt do un, wou Mënschen an Nout sinn an net méi weider kommen. Fills Du dech vun esou enger Aarbecht ugesprach?

Wann’s Du...

  • Freed drun hues fir anere Leit ze hëllefen;
  • bereet bass fir Responsabilitéit ze iwwerhuelen;
  • Courage hues an awer iwwerluecht handele kanns;
  • Loscht hues an enger Equipe ze schaffen;
  • am Lifelong Learning kee Schreckgespenst gesäis.

...da bass Du dee richtege Kandidat!

Présentation des métiers du CGDIS

Dernière mise à jour