Recrutement de pompiers professionnels (C1)

Informations importantes:

Dépôt des candidatures via govjobs.lu à partir du 13 mars 2024

Examen d'aptitude général :

Epreuves spéciales de l'examen concours 

25.05. - 26.05.2024             Examen sportif (Durée de 2 jours)
28.05. - 29.05.2024             Examen psychométrique (Durée d'une demi-journée)
10.06. - 21.06.2024             Entretiens de séléction

1er octobre 2024                 Début de l'engagement

Le CGDIS recrute DES pompiers professionnels

Fonctionnaires de l’Etat dans le groupe de traitement C1

Mir hëllefen an allen Noutlagen! Vun Ambulanz an techneschen Hëllefsleeschtungen, bis op d’Interventioune bei Feier a Katastrophen. Iwwerall do wou Mënschen, Déieren oder Proprietéiten a Gefor sinn.
Ons Hëllef fänkt do un, wou Mënschen an Nout sinn an net méi weider kommen. Fills Du dech vun esou enger Aarbecht ugesprach?

Wann’s Du...

  • Freed drun hues fir anere Leit ze hëllefen;
  • bereet bass fir Responsabilitéit ze iwwerhuelen;
  • Courage hues an awer iwwerluecht handele kanns;
  • Loscht hues an enger Equipe ze schaffen;
  • am Lifelong Learning kee Schreckgespenst gesäis.

...da bass Du dee richtege Kandidat!

DOFIR GEMAACH - Alex
DOFIR GEMAACH - Sven
DOFIR GEMAACH - François
DOFIR GEMAACH - Joé
Présentation des métiers du CGDIS

Dernière mise à jour